Clicky

Условия за ползване

Общи условия
за ползване на Интернет магазин „Гастро Тийм”


І. ПРЕАМБЮЛ

Чл. 1. Настоящите Общи условия регулират отношенията между Гастро Тийм ЕООД  и всеки Клиент на предоставяните от посоченото дружество услуги. Тези Общи условия са достъпни за всички лица на сайт http://gastroteam-bg.com/. Гастро Тийм ЕООД е българско търговско дружество, създадено през 2002 г. На 16.05.2008 г. Гастро Тийм ЕООД е с ЕИК 130883888, регистриран адрес на управление:   гр. София 1606,  район Красно село, ул. Булаир 111, вх. В, ап. 71 и с данни за контакт: телефон 0888 877 234, факс 02 / 920 85 37 и имейл адрес order@gastroteam-bg.com. Гастро Тийм ЕООД е законно представлявано от г-н Костадин Христов Томов – Управител.


II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ВЕРА 94 ЕООД

Основната дейност на Гастро Тийм ЕООД е производството и доставката на професионално кухненско оборудване и предоставяне на услуги за проектиране, производство, доставка,монтаж, обучение, извънгаранционен сервиз на кухненско оборудване. Всички тези услуги правят Гастро Тийм ЕООД най-подходящия доставчик на професионално кухненско оборудване за Българския пазар.

Чрез настоящия Интернет магазин на Гастро Тийм ЕООД /наричан по-долу „Гастро Тийм онлайн”/ предлага на своите клиенти /наричани по-долу „Клиенти”/ елементи от професионално кухненско оборудване, което е предназначено най-вече за употреба в ресторанти, хотели и други търговски обекти и обекти за хранене. За изработката на някои от елементите се изисква предварително проектиране и/или измерване и/или други предварителни технически дейности за тяхното монтиране в конкретна среда /определена площ на помещението, предназначение на помещението, начин на включване на съответния елемент в помещението, т.н./. Преценката за елементите от кухненско оборудване / наричани по-долу „Продукти”/, които се предлагат чрез Гастро Тийм онлайн се прави от специалисти на Гастро Тийм ЕООД и са описани детайлно /по наименование, материал, от който са изработени, предназначение, единична цена, компоненти, които са включени в цената, други.


III. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 3. Посочените по-долу понятия и определенията им ще имат следното значение за целите на тези Общи условия, индивидуалните договори, сключени с Клиентите и другите съставяни във връзка с предоставянето на Продуктите документи (в това число, но не само, протоколи, фактури, писма, съобщения, кореспонденция и др.):

1.„Гастро Тийм онлайн” – е съвкупност от уеб страници, файлове и интерфейси създадени и поддържани по възложение на Гастро Тийм ЕООД, които се използват от Клиента като средство за електронна търговия, което предоставя на Клиента информация за Продуктите и дава възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната цена.

2.„Клиент” – всяко лице, независимо дали е физическо или юридическо, дали пазарува в качеството на търговец или за лични нужди, което посещава и ползва Гастро Тийм онлайн.

3.„Потребител” – Клиент, който посещава и ползва Гастро Тийм онлайн и има качествата на „Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

  1. Продукти” – елементи от кухненско оборудване, описани и предлагани за продажба чрез Гастро Тийм онлайн.
  2.  „Профил на Клиента” – уеб страници представляващи административна област за управление на Услугите и ползване на техническа поддръжка.

6. „Права на интелектуална собственост” са авторски права (имуществени и неимуществени), сродни права, права върху марки, патенти, търговски тайни, know how, производствен опит, права за публикуване, договорни и лицензионни права и всякакви други права на интелектуална собственост, които съществуват или могат да възникнат, както и всяко подновяване и удължаване на тези права.


V. НАЧИН НА ПОРЪЧКА НА ПРОДУКТИТЕ

Чл.4. С настоящите Общи условия Гастро Тийм ЕООД предоставя на неговите Клиенти услуги за закупуване и доставка на Продукти посредством Гастро Тийм онлайн. Тези Общи условия обвързват всички Клиенти.

Чл.5. Поръчки на Гастро Тийм онлайн могат да се правят от 00:01 ч. до 23:59 ч.  през седмицата, включително през почивните дни и официалните празници. Посредством натискане на бутона " Финализирай поръчката", Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. След натискане на бутона "Финализирай поръчката", Клиентите се съгласяват да закупят Продуктите, намиращи се в неговата "количка". Това действие има правно обвързваща сила след като Клиентът получи потвърждение на поръчката на имейл адрес, предоставен от Клиента. С получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При финализиране на поръчката, Клиентът има възможност да прегледате избраните от него Продукти както и информацията за доставка – и при нужда да направи корекции. Клиентът ще бъде уведомен чрез имейл за потвърждаването и изпращането на неговата поръчка.

Когато за изработване и доставка на поръчаните от Клиента продукти се изисква предварително проектиране и/или измерване и/или други предварителни технически дейности , преди потвърждаване на поръчката, експерт от Гастро Тийм ЕООД се свързва с Клиента на имейл адрес, предоставен от Клиента, за допълнителни разяснения и указания.

Чл.6. Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се между Гастро Тийм онлайн и Клиентите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на Гастро Тийм ЕООД до Клиента като част от система за продажба на Продукти, при която от момента отправянето на предложението до сключването на договора, както и за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Чл.7. Клиентът, който има качествата на Потребител, може да се ползва от правата, предоставени му по Раздел I от глава IVна Закон за защита на потребителите.

Чл.8.Продуктите, закупени чрез Гастро Тийм онлайн, не са предназначени за последваща продажба.

Чл.9. Точното идентифициране на Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на Гастро Тийм онлайн, съхранение на IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация.

Чл.10. Гастро Тийм ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че Продуктите не са достъпни. При липса на складова наличност от заявения Продукт, в рамките на работната седмица Гастро Тийм ЕООД уведомява Клиента за изчерпването му чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Гастро Тийм ЕООД, Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Чл.11. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат извършвани в български левове, като всички посочени цени на продукти са с ДДС.


VI. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Чл.12. Клиентът, който има качествата на Потребител, има право да се откаже от договора , без да посочва причина, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на Продуктите от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, като Гастро Тийм ЕООД се задължава да възстанови на Потребителя цената на Продуктите по посочена от него банкова сметка.

Потребителят не може да се откаже от договор за Продукти, за изработката на които се изисква предварително проектиране и/или измерване и/или други предварителни технически дейности за тяхното монтиране в конкретна среда /определена площ на помещението, предназначение на помещението, начин на включване на съответния елемент в помещението, т.н., тъй като те се явяват стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Чл.13. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Гастро Тийм ЕООД не е предложил да прибере Продуктите сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде Продуктите обратно на Гастро Тийм ЕООД или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят  е съобщил на Гастро Тийм ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде Продуктите обратно на Гастро Тийм ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Чл.14. В случай, че Продуктът е бил употребяван, не може да се извърши отказ от сключен договор. В случай, че върнатият Продукт е непълен, увреден или видимо използван, Гастро Тийм ЕООД има право да изисква компенсация за възникналите вреди.

Чл.15. За целите прилагане на правото за отказ от сключен договор, Потребителят следва да уведоми за отказа от сключен договор Гастро Тийм ЕООД по електронната поща на адрес: order@gastroteam-bg.com


VII. ДОСТАВКА

Чл.16. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на Продукта при доставката. Веднага след предаване на Продуктите на куриер, Гастро Тийм ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху Клиента. Гастро Тийм ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Доставката се извършва само на територията на България и се извършва в рамките на 2 – 5 работни дни и използваме куриерските услуги на фирма Speedy

Чл.17. Веднага след доставката, Продуктите следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Гастро Тийм ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на Продукта, Гастро Тийм ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на този Продукт. В случаите когато от Гастро Тийм ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Гастро Тийм  ЕООД не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката за Продукти, които са изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания  и за изработката на които се изисква предварително проектиране и/или измерване и/или други предварителни технически дейности, Клиентът остава задължен да заплати цената на тези Продукти, въпреки че те не са му били доставени, поради подадената от него грешна информация. Гастро Тийм ЕООД се задължава да съхранява тези Продукти за срок от 15 дни и да ги предаде на Клиента при поискване от негова страна, като след изтичането на този срок, Гастро Тийм ЕООД не носи отговорност и не дължи предаване на Продуктите.

Чл.18. При предаване на Продукта Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема Продукта при доставката и е на посочения от Клиента адрес.

При отказ за получаване на Продукта, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на Продукта.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на Продукта в този срок, Гастро Тийм ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявения за покупка Продукт.

Чл.19. Когато доставения Продукт явно не съответства на заявения за покупка от Клиента продукт и това може да се установи чрез обикновения му преглед, Клиентът може да иска доставения му Продукт да бъде заменен със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 5 дни от получаването му.


VIII. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.20. Срокът за разглеждане на рекламация е 30 /тридесет/ дни, след датата на заявяването ѝ.

Чл.21. Преди изпращане на  рекламацията, Клиентът следва да се свърже с Гастро Тийм ЕООД за повече информация на телефон 0888 877 234 Рекламацията се изпраща на адрес:

гр. София 1309

ул. Кукуш № 1 (сградата на Инкомс-ИМ)


Чл.22. В пратката с рекламацията е необходимо да се приложи описание на причината за рекламацията и копие от фактурата за закупения Продукт или информация за Клиента, с която Гастро Тийм ЕООД да идентифицира покупката на Клиента. Клиентът трябва да посочи номера на банковата сметка по която Клиентът желае да му бъде възстановена сумата по върнатия Продукт, в случай, че рекламация бъде призната от Гастро Тийм ЕООД.


IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.23. Гастро Тийм ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупен Продукт, ако такъв документ е осигурен от производителя на Продукта. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупения Продукт гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупените от Клиента Продукти.


X. ЦЕНИ

Чл.24. Цените, посочени на сайта Гастро Тийм онлайн включват опаковане и транспортиране до обекта на клиента. В определени случаи транспорта не е включен в цената на продукта, но това е упомената и видимо на самата страница на продукта.


XI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.25. Плащането на цените на Продуктите се извършва от Клиента по някой от следните начини:

 

1.Плащане с наложен платеж (плащане при доставка) – Клиентът заплаща цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката;

  1. Плащане с банков превод – поръчката се обработва и изпраща от Гастро Тийм ЕООД едва след като заплащането на дължимата сума от страна на Клиента постъпи по банкова сметка на Гастро Тийм ЕООД. При получаване на пратката Клиентът не дължи никакво заплащане на куриера.

Чл.26. Данни за плащане плащането на цените на Продуктите са както следва:

Титуляр на банковата сметка: Гастро Тийм ЕООД

Банкова сметка : BG30UNCR96601070270204


XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТЯ

Чл.27. Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените Продукти на Интернет магазина Гастро Тийм онлайн.

Чл.28. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл.29. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето клиентско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на клиентското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява Гастро Тийм ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото клиентско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл.30. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на плащане.

Чл.31.  Всеки Клиент се задължава:

  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Гастро Тийм онлайн услуги;
  • да уведомява незабавно Гастро Тийм ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети Гастро Тийм ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

Чл.32.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, данни за фактура, както и да плати цената на Продукта, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на Продукта. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Гастро Тийм ЕООД

Чл.33. Гастро Тийм ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентите използват предоставяните продукти и услуги.

Чл.34. Гастро Тийм ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Гастро Тийм онлайн.

Чл.35. Гастро Тийм ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на Гастро Тийм ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Гастро Тийм ЕООД не носи отговорност спрямо Клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Гастро Тийм онлайн.

Чл.36. ВЕРА 94 ЕООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявения за покупка от него Продукт, да достави в срок заявения за покупка Продукт, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Чл.37. Гастро Тийм ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Гастро Тийм ЕООД  във връзка с ползването на услугите от Клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Гастро Тийм ЕООД. Гастро Тийм ЕООД  не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за Продукта.

Чл.38. Гастро Тийм ЕООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти, независимо дали са регистрирани.

Чл.39. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Гастро Тийм ЕООД за изпращане на реклама и информация, за статистически цели, както и за целите на директния маркетинг, освен в случай на изрично несъгласие на Клиента, изпратено на следния e-mail адрес order@gastroteam-bg.com. Гастро Тийм ЕООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Гастро Тийм ЕООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Чл.40. Гастро Тийм ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ВЕРА 94 ЕООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Гастро Тийм ЕООД.

Чл.41. Гастро Тийм ЕООД  има право да инсталира на компютрите на клиентите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


XIV. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.42. Гастро Тийм ЕООД  гарантира на своите Клиенти  конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Гастро Тийм ЕООД  защитава личните данни на Клиента, предоставени доброволно от него при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Гастро Тийм ЕООД  може да използва личните данни на Клиентът единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл.43.  Гастро Тийм ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получило изричното писмено съгласие на Клиента,както и в предвидените от закона случаи, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.


XV. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл.44. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Гастро Тийм ЕООД , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Гастро Тийм ЕООД  се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Клиента не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиента заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Гастро Тийм ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента.


XVI. СПОРОВЕ

Чл.45. Всякакви спорове във връзка с тълкуването, прилагането и правата и задълженията на страните по него се отправят за решаване до компетентните български административни и  правозраздавателни органи.

Върни До Горе